CRO-H en klachtenprocedure

De Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum (CRO-H) geeft onafhankelijk advies aan de provincie over het Luchthavenbesluit. De commissie heeft ook als taak dat het gebruik van de luchthaven recht doet aan alle betrokkenen, zoals omwonenden, gemeenten en bedrijven.

Naast aandacht voor milieubelangen, is er ook oog voor de betekenis van het vliegveld voor de economie, recreatie en werkgelegenheid.

De voorzitter wordt benoemd voor vier jaar. De overige commissieleden bestaan uit vertegenwoordigers van het vliegveld, de colleges van B&W en omwonenden van betrokken gemeenten en plaatselijke milieugroepen.

In de CRO-H is afgesproken om de vindbaarheid van de klachtenprocedure voor de luchthaven Hilversum te vergroten. Deze procedure staat beschreven op de website van de Provincie Noord-Holland. Om de vindbaarheid te vergroten is hiernaast een link naar deze pagina opgenomen.

Maatschappelijk Verantwoord Vliegen

We staan als vliegveld Hilversum midden in de samenleving en vinden "maatschappelijk verantwoord vliegen" (MVV) zeer belangrijk. Ook wij begrijpen immers dat vliegtuigen geluid maken. Wij hebben - als vliegveld - echter zelf geen vliegtuigen in ons bezit. Piloten hebben zelf de verantwoordelijkheid om zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving. We voeren als vliegveld een permanente campagne om geluidsoverlast tot het minimum te beperken: http://www.ehhv.nl/for-pilots/noise-abatement

Overigens komen er zeer regelmatig klachten binnen bij Vliegveld Hilversum die in het geheel niets met ons te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld inspectievluchten (spoornet, gasleidingen, elektriciteitsmasten), fotovluchten voor cartering in opdracht van rijk, provincie of gemeenten, rondcirkelende politiehelikopters, reclamesleepvluchten of helikopterverkeer op basis van een TUG-vergunning (landingsplaats buiten het vliegveld).

Klachten over Luchtvaart in de Provincie Noord Holland

De provincie is bevoegd gezag voor de landzijdige kant van de luchthaven, het starten en landen op de betreffende luchthaven. Voor klachten over landzijdige aspecten kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl.

Het Rijk is bevoegd gezag voor de luchtzijdige kant, het daadwerkelijke vliegen en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Het Rijk heeft dat belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luchtvaartpolitie https://www.ilent.nl/contact/vragenformulier.Voor luchtzijdige aspecten kunt u contact opnemen met de Luchtvaartpolitie (088) 662 36 00.

Klachten gaan inderdaad over Vliegveld Hilversum?

Als aangegeven; niet alle kleine vliegtuigen en helikopters boven Het Gooi en omstreken hebben een relatie met vliegveld Hilversum. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Fotovluchten, Meetvluchten en Inspectievluchten voor kartering en controles (bijvoorbeeld: kadaster, rijk, provincies, gemeenten, spoornet, elektriciteitsnet, waterwegen, gas, etc)
  • Helikoptervluchten vanaf een locatie niet zijnde een vliegveld met een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG), veelal voor festivals of andere evenementen
  • ANWB Trauma helikopter, Politiehelikopter, Luchtmacht
  • Commercieel groothandelsverkeer van en naar Schiphol
  • Kleine vliegtuigen (General Aviation) van en naar andere luchthavens in Nederland of Buitenlanden
  • Drones

Het staat u natuurlijk vrij om over bovenstaande luchtruimgebruikers een klacht in te dienen bij de Provincie Noord Holland.

Vragen

Voor algemene informatie over regionale luchthavens kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl.

Voor de aanvraag van ontheffingen, luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voor vragen of klachten over luchthaven Hilversum kunt u terecht bij het klachtennummer van het vliegveld: (035) 577 16 93

Voor vragen of klachten over luchthaven Texel kunt u een e-mail sturen naar info@texelairport.nl of bellen naar (0222) 31 12 67
Voor vragen of klachten over Schiphol kunt u terecht bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) http://www.bezoekbas.nl/

Zie de volgende informatie van de Provincie Noord Holland:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Regionale_luchthavens

Opmerking

Belangrijk om te weten is het volgende. De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende milieuklachten over luchtruimgebruik ook niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de KLPD/luchtvaartpolitie.